foto-waterschappen

(Deze activiteit/website is momenteel niet beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie)

Waterschappen werken in toenemende mate samen op gebieden als belastingheffing, laboratoriumwerk en ook op het gebied van procesmanagement. In samenwerking met SqEME zijn al verschillende activiteiten en initiatieven georganiseerd die gericht zijn op het bij elkaar brengen van medewerkers van de waterschappen en het stimuleren van de dialoog, kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van procesmanagement. Inmiddels is er een enthousiaste groep ontstaan, die elkaar ook buiten de bijeenkomsten weet te vinden en die hun opgedane kennis en ervaringen meenemen in andere commissies, en overleggen. Een greep uit de activiteiten en initiatieven:

Bijeenkomsten

Er heeft al een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met geïnteresseerden uit diverse waterschappen. Tijdens deze bijeenkomsten stond het uitwisselen van ervaringen met procesmanagement binnen waterschappen centraal. Door middel van presentaties en discussies, helpen deelnemers elkaar met hun vraagstukken binnen hun eigen organisatie. Ook ontstaan er ideeën voor initiatieven die op landelijk niveau kunnen worden ontplooid. Zo groeit bijvoorbeeld het inzicht dat er sterke behoefte is aan een waterschapsbrede taal voor het werken aan processen.

Kennis Website

Er is een website opgezet voor het onderling delen van kennis en informatie. Hierop staat de informatie uit de bijeenkomsten. Ook staan er veel voorbeelden van uitgewerkte processen. Hiermee is dit de basis voor een referentie architectuur voor de waterschappen. Deze is vrij beschikbaar en kan goed dienen als basis of naslagwerk voor iedereen die aan de slag gaat met procesmanagement binnen het eigen waterschap. Geïnteresseerden vanuit de waterschappen kunnen zich per mail aanmelden voor deze website.

Concrete onderwerpen

Door de bijeenkomsten en het voeren van de dialoog over de processen in de organisatie is bij de betrokkenen een goed beeld gestaan van welke overeenkomsten er zijn tussen de waterschappen en beschikt men ook over een gemeenschappelijke taal om hierover te communiceren. Er wordt niet alleen meer gekeken naar verschillen tussen waterschappen, maar er zijn nu ook mogelijkheden om te kijken naar de overeenkomsten. Men weet elkaar goed te vinden om concrete uitwerkingen van bepaalde processen uit te wisselen. Dit gebeurt informeel, via individuele contacten, maar ook in georganiseerd verband, in de vorm van Projecttafels. De kennis en ervaring bundelen, om gezamenlijk concrete onderwerpen uit te werken, biedt voor de betrokkenen veel voordeel.